Koolitused

Toimuvad aastaringsed koolitused 4H liikmetele ning vabatahtlikele erinevatel tasanditel, vastavalt 4H koolituskavale.

Soov on välja töötada 4H ükskikklubide toetuskava, et elavdada ja motiveerida enam noori kuuluma organisatsioonidesse ja kasvatada kohalikku aktiivsust ning noorte omaalgatust.

Koolitused uusliikmetele, tegevliikmetele ja algajatele 4H noorjuhtidele

Aastaringne tegevus kõikides toimivates ja tulevastes 4H piirkondades ja klubides. Koolitused, mille tulemusena liitub organisatsiooniga uusi liikmeid ja lisandub klubisid. Saadakse teadmisi ja oskusi 4H klubi igapäevase töö koordineerimiseks. Kasvab aktiivsus kodukohas (külas, linnas, alevikus jne.) Sotsiaalse tõrjutuse ennetamine läbi 4H koolituste. Tegevused suunatud nii poistele kui ka tüdrukutele.

Eesmärgiks on omandada teadmisi klubitööst ja vahetada ideid. Teemadeks klubi juhatuse rolli jaotus, kuidas olla hea meeskond, kaasamine, koostöö jne. Koolituste tulemusena paraneb kohalike 4H klubide töö kodukohas ning noored on aktiivsemalt kaasatud kohaliku kodukoha tegevusse. Toimuvad koolitused piirkondades, uusi teadmisi ja oskusi omandatakse igapäevaseks klubi tööks. Meeskonnatöö paraneb. Parimad valikud vaba aja veetmiseks kodukohas, koolitatakse noori liidreid.

Noorteaktiivi ja piirkondlike noortejuhatuste igapäevane tegutsemine ja koolituskava käivitamine

Noorte kaasamine organisatsiooni igapäevatöösse on viis tagada organisatsiooni jätkusuutlikkus ja järjepidevus. Noori motiveeritakse ja koolitatakse liikmeskonda. Luuakse piirkondlikke tuumikgruppe . Koolitatakse organisatsiooni järelkasvu. Luuakse uusi võimalusi. Maakonnas on aktiivne tegutsemine, noored kaasavad mitteorganieerunud noori oma aktiivse tegevusega. Noorte motiveerimine kodanikuühendustes. Toimib koostöö juhatusega.

Vabatahtlike koolitus vastavalt koolitussüsteemile

Koolitusi viiakse ellu vastavalt 2009.a. koolitussüsteemile. Tunnustatakse liikmeid ja juhendajaid. Juhendajatele väljastatakse tasememärke.

Laagrikasvatajate ja juhendajate koolitus

Juhendajad saavad professionaalset koolitust, pakutakse teenust ka väljaspool organisatsiooni. Üritused on organiseeritud kvalifitseeritud laagrikasvatajate ja -juhatajate poolt. Koolitatakse noortenõukogu.

© 2021 Noorteühing Eesti 4H. All Rights Reserved.